Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben!
preloader

Adatvédelmi nyilatkozat beszállítók és partnerek felé

 

Ezen adatvédelmi nyilatkozatban (a továbbiakban: „Nyilatkozat”)a HONSA Alkatrészkeresekdlemi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban “HONSA”) tájékoztatja partnereit arról, milyen módon dolgozza fel partnereinek hozzá kerülő személyes adatait.

 

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, telefonszáma, e-mailcíme, fax száma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. (a továbbiakban: „Személyes adatok”).

 

Ez a nyilatkozat a Honsa Kft. részére szolgáltatást nyújtó valmint beszállítást végző partnek, mint  természetes és jogi személyek  alkalmazottaira és vállalkozóira vonatkozik.

 

1. A HONSA és adatvédelmi tisztviselőjének azonosító és elérhetőségi adatai:

 

HONSA Alkatrészkeresekdelmi  Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 7630 Pécs, Üszögi utca  20.; Cg.: 02-09-066782; e-mail: a.koller@honsa-kft.com

Adatvédelmi tisztviselőnk: Dr. Béla Bálint egyéni ügyvéd, 7622 Pécs, Rákóczi út 60. I. emelet, e-mail: belabalinte@gmail.com; tel: 06-30-650-72-70

 

2. Az adatkezekés célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

 

2.1. A kezelt személyes adatok köre és feldolgozásunk célja

 

A HONSA partnerei személyes adatait az alábbi célok szerint és körben dolgozza fel:

 

Üzleti kapcsolati adatokat ( kapcsolatartó neve, kapcsolatartó munkaköre, kapcsolattartó üzleti e-mail címe, üzleti telefonszáma, a partner szervezeti egységében elfoglalt helye /részlege, a következő a HONSA működésével szorosan összefüggő célokból:

 

 • e-mailben, telefonon vagy más módon történő személyes kommunikáció;
 • ügyfél-/beszállítói kapcsolatok és szerződéskezelés (beleértve a légi szállítás, a szárazföldi és a tengeri szállítmányok szervezését);
 • vállalati erőforrás-tervezés, valamint a termékek iránti kereslet és a termékbeszerzés körében;
 • rendelésfeldolgozás és visszaigazolás;
 • a fizetés és a számlázás, valamint az üzleti számvitel;
 • üzleti információgyűjtés (üzleti tervezés és jelentéskészítés) és minőségbiztosítás;
 • raktár és szállítóikészlet-kezelés;
 • terméktervezés, termékfejlesztés, partnerspecifikus termék optimalizálás
 • termékek garanciális és garancián túli javítsa

 

2.2. A HONSA jogalalpjai partnereinek személyes adatkezeléséhez

 

Az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk. 1. bekezdés (f) pontja, amely lehetővé teszi a személyes adatok feldolgozását jogos érdekeinen céljaira. Abban az esetben, ha a partner magánszemély, a jogalap a GDPR 6. cikk 1 bekezdés (b) pontja, azaz a személyes adatok feldolgozását a HONSA a szerződés teljesítése céljából végzi.

 

2.3. Meg kell-e adnia személyes adatokat a HONSA-nak?

 

Személyes adatok megadása nem törvényi kötelezettség, de szerződés megjelölhet kapcsolattartó felet. Ez azt jelenti, hogy a partnernek nincs általános kötelezettsége a személyes adatainak megadására, de a felek között létrejövő szerződés a kapcsolattartó személyes adatait tartalmazhatja a 2.1. pontban az ügyfélkapcsolati adatok meghatározásánal felsorolt körben.

 

Amennyiben a partner a személyes adatait nem adja meg a HONSA részére annak a következménye, hogy a HONSA nem tud kommunikálni partnereivel, mely az üzleti kapcsolat elnehezüléséhez vezet.

 

2.4. Hoz-e a HONSA automatikus döntéseket partnerei személyes adataira vonatkozóan?

 

A HONSA automatikus döntéseket nem hoz, profilt nem alkot a partnereiről.

 

2.5. Partnerei személyes adatait a HONSA a következő forrásokból nyeri:

 

Elsődlegesen közvetelnül a partnertől, ezen felül lehetséges, hogy a 2.1 pontban körülírt ügyfélkapcsolati adatok a következő utakon is eljutnak a HONSA-hoz: a partner egyéb dolgozóitól [ pl: a kapcsolattartó betegsége, szabadságának ideje alatt, egyéb helyetesítése idejében, egyéb továbbírányítot e-mail levelezésekből], mely tartalmazza a partner kapcsolattartójának ügyfélkapcsolati adatait, amelyeket az EU-országokból és nem EU-országokból küldenek a feladótól vagy címzettől függően.

 

2.6. A HONSA a partnerei ügyfélkapcsolati adatait az alábiak szerint őrzi meg:

 

A személyes adatok megőrzési ideje függ a személyes adatok feldolgozásának konkrét céljától, és az adott ügylettől amelyben a személyes adatok a HONSA kezelésébe kerültek. Az alkalmazandó megőrzési időszak meghatározásához használt kritériumok értelmében személyes adatokat a fenti 2.1 pont szerint mindaddig őrzi a HONSA, amíg az adott célhoz szükségesek, [pl: folymatban lévő ügyletek, korábbi üzleti eseményeinek áttekintése; korábbi ügyletek fejlesztési részleteinek feltárása; korábbi ügyletek gyártási részleteinek feltárása, korábbi ügyletek minőségbiztoítási részleteinek feltrása, korábbi ügyletek termelésteljesítménnyel összefüggő részleteinek feltrása.] a partnerrel való üzleti kapcsolat fenntartásához szükségesek, amig azt a vonatkozó ágazati jogszabályok előírják.

 

3. A HONSA partnereinek jogai személyes adataik kezelésével összefügésben:

 

A partnernek joga van

 

 • hozzáférni a személyes adataihoz, tehát a HONSA tájékoztatást ad arról, milyen személyes adatokat kezel a partnerei vonatkozásában
 • személyes adatok kijavítása, a partner kérheti tévesen kezelt személyes adatainak kijavítását
 • személyes adatok törlése: azon esetekben ha a személyes adatok feldolgozása már nem indokolt azon célok, jogos érdekek eléréséhez, amelyek okán azokat a HONSA kezelte, feldolgozta, gyűjtötte, a partner kérheti a személyes adatainak törlését;
 • személyes adatfeldolgozás korlátozása: partner igényelheti a személyes adatai korlátozását [Pl.:a személyes adatok kijavításának szükségességéhez fűződő belső vizsgálat idejére];
 • adathordozhatósághoz való jog: a partner kérheti üzleti kapcsolati adatainak átadását harmadik fél vagy a saját maga részére.

 

Amennyiben a partner személyes adatai feldolgozása a beleegyezésen alapul, akkor a partnernek joga van visszavonni beleegyezését, de a beleegyezés visszavonása a beleegyezése alapján, annak visszavonása előtt végzett adatkezelést nem teszi jogszerűtlenné.

 

A fent említett jogok bármelyikének gyakorlása jogi előfeltételekhez köthető, és bizonyos körülmények között a partner jogait korlátozhatja különösen a GDPR 17. cikk 3. bekezdésében és a 22. cikk 2. bekezdésében meghatározott jogi kivételek miatt.

 

Jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat. Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben az Egyesület döntésével nem ért egyet, a közléstől számított 30 napon belül törvényszékhez fordulhat

 

Pécs, 2018. november 16.

 

Közvetlen beszállítói státusz: